بیانیه مأموریت گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد
-

بیانیه مأموریت گروه تولیدی  بسپار  شیرکوه یزد

“طراحی، تولید، تأمین و توزیع انواع لوله و اتصالات پلیمری سه لایه و لوله و اتصالات پنج لایه فویلدار آلومینیومی جهت ایجاد و توسعه زیر ساخت بهداشت عمومی در بازارهای داخلی با بکارگیری و توسعه نوآوری و دانش فنی موجود، فناوری الکترونیکی و تجهیزات مناسب، منابع انسانی متخصص با رعایت اصول بهای مناسب، ارتقای کیفیت، حفظ محیط زیست، مشتری مداری و حفظ منافع ذینفعان در چارچوب فعالیت های بهره ور و سودآور می باشد.”

:BSY’s Mission

supply and distribution total of polypropylene pipes and fittings for the development of public health infrastructure in domestic and foreign markets with Use and development of innovation and Current technical knowledge, technology and suitable equipment, human resources specialist And based on suitable price, improve quality, environmental protection, customer orientation, and support stakeholder interests with Productive and profitable activities