ارکان سازمانی گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد
نمودار سازمانی شرکت بسپارشیرکوه یزد

نمودار سازمانی گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد