ارزش ها و اصول اخلاقی گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد
-

ارزش‌‌ها و اصول اخلاقی گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد:

 «پای‌بندی به مسئولیت‌پذیری، نوآوری،کیفیت، حفظ محیط زیست، همراه با مشارکت و کارگروهی» 

:Value

.We  commitment to accountabilityinnovation, qualityenvironmental protectionwith the cooperation and teamwork

 

همراه با شعار محوری 

«همگام با توسعه و ارتقای زیر ساخت‌های بهداشت عمومی در کشور»

 

:The Main Value          

.Along with the development and promotion of public health infrastructure in Iran